Algemene voorwaarden

1. Op het eventueel verstrekken van de opdracht is ‘De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’ van toepassing. Deze regeling kan digitaal worden verstrekt indien de (toekomstig) opdrachtgever daar behoefte aan heeft.

2. Onze werkzaamheden beginnen pas na schriftelijke opdrachtverlening. Een opdracht betreft zowel het inhoudelijke als het financiële deel van de kostenraming.

3. Wij gaan ervan uit dat recent digitaal kaartmateriaal met aanwezige bomen, kabels en leidingen, hoogtematen en overige relevante gegevens van het gebied voorhanden zijn en bij de aanvang van het project zullen worden overhandigd (als AutoCAD-bestand). In onze offertes wordt geen rekening gehouden met het inmeten of vervaardigen van nieuwe ondergronden van het plangebied.

4. Alle werkzaamheden en overleg, voor zover niet beschreven in de offertes, die voor de voortgang van het planproces noodzakelijk blijken, zullen na overleg met de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht op basis van bestede tijd tegen de genoemde uurtarieven.

5. Er wordt in onze offertes geen rekening gehouden met het vervaardigen van sterkteberekeningen, werktekeningen en kostenramingen.

6. In het geval van een aan Marseille Buiten toerekenbare tekortkoming die leidt tot directe schade is de te vergoeden schade per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten.

7. Eventuele prijzenbeschikkingen van het Ministerie van Economische Zaken over btw en/of overige kosten kunnen het geoffreerde bedrag gedurende het planproces doen stijgen.